Valokuvien merkitys yrityksen verkko­si­vuilla

touko 22, 2018 | Graafinen suunnittelu, Markki­nointi, Verkko­sivut

”Hyvä kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa” lausahdus ei ole vain sanahe­linää. Tässäpä muutamia vinkkejä yrityksille siitä, miksi verkko­si­vujen kuviin kannattaa panostaa.

Laadukkaat, palveluja hyvin kuvaavat ja positii­vista mieli­kuvaa välit­tävät kuvat viestivät siitä, että myös yrityksen palvelut ovat laaduk­kaita. Kuvava­lin­noilla voidaan vaikuttaa siihen, että heti sivuille tultaessa välittyy tunne siitä, että tähän tuotteeseen tai palveluun kannattaa tutustua tarkemmin.

Henki­lö­kuvat kiinnos­tavat ja ovat yrityksen kasvot

Some-viestin­nässä rennot kännyk­kä­kuvat kuuluvat asiaan mutta netti­si­vujen henki­lö­kuviin kannattaa panostaa menemällä valoku­vaamoon. Henki­löstön kuvaa­minen yhtenäi­sellä ilmeellä onnistuu yleensä vain ammat­ti­laisen avulla.

Aidot henkilö- ja tilan­ne­kuvat ovat aina toimi­vampia kuin keino­te­koiset kuvapank­ki­kuvat. Ihmiset kiinnit­tävät huomiota kasvoihin, henki­lö­ku­vissa suora katse­kon­takti ja hymy ovat takuu­varmoja vetovoi­ma­te­ki­jöitä. Usein henki­lös­töstä kertovat sivut kuvien kera ovat myös ne verkko­si­vujen suosi­tuimmat sivut.

Myynti kasvuun laaduk­kailla tuote- ja palve­lu­ku­villa

Myös tuote­kuviin kannattaa panostaa. Laadukas kuva välittää mieli­kuvaa laaduk­kaasta tuotteesta. Hyvä kuva on infor­ma­tii­vinen ja sillä on suora vaikutus myyntiin.

Aidot toimin­ta­kuvat sopivat hyvin palve­lu­ku­vauksiin, joilla halutaan välittää energistä kuvaa yrityk­sestä ja tehdä yrityk­sestä helposti lähes­tyt­tävän.

Ulkoku­vauksiin kalen­teriin kannattaa varata aikaa nyt kun kesä on kauneim­millaan.

Mieli­ku­va­mark­ki­nointi

Mieli­ku­va­mark­ki­nointi on eräs vaihtoeh­toinen strategia, jonka perus­teella verkko­si­vujesi kuvat voidaan valita. Tuolloin itse tuotteita ei näy kuvissa välttä­mättä laisinkaan, vaan kuvat voivat kuvastaa asioita, jotka tuotteesi asiak­kaallesi mahdol­listaa, kuten vapautta. Mieli­kuvia ja tunnelmia herät­tä­villä kuvilla voidaan kuvastaa myös vaikkapa yrityksesi arvoja.

Me Fixuilla olemme apunasi verkko­si­vujesi kuvien suunit­te­lussa. Tuoreena esimerkkinä asiak­kaamme Meri-Lapin Keskus­pe­sulan verkko­sivut, jossa on rohkeasti käytetty aitoja palve­lu­kuvia.

www.meri-lapinkeskuspesula.fi

Lue lisää tutki­mus­tietoa aiheesta:
https://moz.com/ugc/what-we-can-learn-from-heat-map-studies-to-improve-our-callstoactions

FixUi Oy on oululainen suunnittelu- ja digipal­ve­luita tarjoava yritys.

Tarjoamme monipuo­lisia suunnit­te­lu­pal­veluja brändin raken­nuk­sesta käyttö­liit­ty­mä­suun­nit­teluun. Monipuo­liset tekijämme luovat sinulle toimivat ratkaisut käytet­tä­vyyden sydämellä!

Kirjoittaja

Katja Huotari

Katja Huotari

Graafinen suunnittelija

Hei, Olen Katja (KM, TaK) yritys­mark­ki­nointiin erikois­tunut graafinen suunnittelija. Tuotan markki­noin­tiai­neistoa monika­na­vai­sesti digiin ja printtiin.